Klachtenafhandeling

Klachtenafhandeling

Procedure in geval van klachten

Bent u niet tevreden?
We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

U kunt uw ontevredenheid kenbaar maken door ons online klachtenformulier in te vullen of door een brief te sturen naar:
Claxion B.V.
t.a.v. Coördinator klantsignalen
Stationsweg 8
6745 XM De Klomp

Vermeld dan dezelfde gegevens – als het online klachtenformulier – in uw brief. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon.


Wat beschouwen wij als een klacht?
Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij Claxion wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht
Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht en wijst een klachtbehandelaar aan. Wij streven naar een oplossing van uw klacht binnen tien werkdagen. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u alsnog een oplossing kunt verwachten.

Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Klachtenafhandelingsprocedure
Claxion acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht. Klachten gericht aan de directie worden door de directie zelf beantwoord.
2. De klachtenbehandelaar streeft naar een oplossing binnen tien werkdagen na uiting van de klacht.
3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.
4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.
5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door Claxion geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.


Onafhankelijke klachteninstantie

De geschillencommissie Private Lease
Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

Welke klachten behandelt de commissie Private Lease? De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
De service van de leasemaatschappij

  • De uitleg van het leasecontract
  • De kwaliteit van het leasevoertuig
  • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
  • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
  • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.
Klachtenafhandeling
Bel ons op: 088 - 374 17 51
of maak direct een afspraak

Copyright © 2024 Claxion // GSTALT